Czcionka: A A+ A++

Statut

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2.    Ośrodek działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pod nazwą „Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy”.

3.    Ośrodek wykonuje działalność leczniczą polegającą w szczególności na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

4.    Ośrodek ma swoją siedzibę w Bydgoszczy.

5.    Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Ośrodkiem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.  

 

§ 2

Obszar działania Ośrodka obejmuje:

1)        miasto Bydgoszcz oraz obszar powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, nakielskiego, mogileńskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego w zakresie określonym w § 4;

2)        województwo kujawsko-pomorskie w zakresie określonym w § 4 pkt 4 i 9.

 

§ 3

Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie konsultacji medycznych w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników oraz koordynowanie i kontrola udzielania profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji zadań służby medycyny pracy.

 

§ 4

Do zadań Ośrodka należy :

1)       udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi;

2)       wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy;

3)       gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie objętym działaniem Ośrodka;

4)       prowadzenie rejestrów przewidzianych przepisami prawa;

5)       udzielanie świadczeń konsultacyjnych, diagnostycznych i orzeczniczych w zakresie:

a) patologii zawodowej i parazawodowej,

b) oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub praktycznej nauki zawodu;

6)       rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy dla celów przewidzianych w kodeksie pracy;

7)       rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie odrębnych przepisów;

8)       przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji;

9)       prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy;

10)     prowadzenie specjalizacji z medycyny pracy jako jednostka organizacyjna wpisana na listę Ministra Zdrowia; 

11)     przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;

12)     prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą;

13)     udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych uzasadnionych patologią zawodową;

14)     organizacja monitoringu stanu zdrowia populacji pracującej;

15)     prowadzenie działań prewencyjnych:

a) zapobieganie chorobom związanym etiologicznie z organizacją, metodami i warunkami pracy,

b) programowanie działań zmierzających do eliminowania lub ograniczenia ryzyka zdrowotnego;

16)     współdziałanie w programowaniu i realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia;

17)     inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielanie pomocy w ich realizacji;

18)     udzielanie innych świadczeń zdrowotnych:

a) wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w stosunku do osób pracujących oraz pobierających praktyczną naukę zawodu,

b) wykonywanie badań osobom świadczącym pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności,

c) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach,  

d) prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony zdrowia pracujących - udział w zakładowych komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, w tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach w miejscu pracy lub pobierania nauki,

f) prowadzenie szczepień ochronnych,

g) organizowanie szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej,

h) wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie: badań laboratoryjnych, RTG, ekg, spirometrycznych, audiometrycznych, psychologicznych, czynnościowych układu naczyniowego dla osób narażonych na drgania mechaniczne;  

19)     gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną;

20)     prowadzenie działalności statystyczno-medycznej w zakresie zadań Ośrodka;  

21)     prowadzenie działalności administracyjno-ekonomicznej, technicznej, budżetowo - rachunkowej, spraw osobowych;  

22)     wykonywanie innych zadań związanych z ochroną zdrowia pracujących;

23)     współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia pracujących z:

a) pracodawcami i ich organizacjami,

b) pracownikami i ich przedstawicielami,

c) Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Sanitarną oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy,

d) lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

e) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

f) jednostkami naukowo-badawczymi,

g) Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy w Toruniu i Włocławku.

 

 

Rozdział 2

Struktura organizacyjna

 

§ 5

1.    W skład Ośrodka wchodzi:

1)   zakład leczniczy pod nazwą „Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy”, za pomocą  którego Ośrodek prowadzi działalność leczniczą z zakresu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 

2)   Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia; 

3)   Dział Ekonomiczny;

4)   Dział Administracji;

5)   Sekcja Służb Pracowniczych;

6)   Sekcja dokumentacji i rejestracji.

2.    Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny Ośrodka. 

 

§ 6

(uchylony)

 

§ 7

(uchylony)

 

 

Rozdział 3

Organy Ośrodka

 

§ 8

1.    Kierownik, zwany dalej „Dyrektorem” kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2.    Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem ponosi jego Dyrektor.

3.    Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka.

 

§ 9

Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:

1)        Z-cy Dyrektora ds. Medycznych;

2)        Kierowników Działów i Sekcji wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2-5 oraz Kierowników jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;

3)        Głównego Księgowego;

4)        Naczelnej Pielęgniarki.

 

§ 10

1.    Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora, oraz organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.    Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

 

§ 11

1.    W skład Rady Społecznej wchodzą jako:

1)        przewodniczący: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

2)        członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liczbie 4 osób.

2.    Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Ośrodka.

3.    Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1)        rezygnacji ze stanowiska;

2)        utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3)        nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;

4)        zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego;

5)        śmierci.

4.    Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może także odwołać Członka Rady Społecznej z inicjatywy:

1)        komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;

2)        grupy 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

3)        Klubu Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

4)        Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 12

Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy oraz przedstawia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu opinie w sprawie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych Ośrodka.

 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 13

1.    Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszt działalności i reguluje zobowiązania.

2.    Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza roczny bilans zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§14

1.    Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.    Sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 15

Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na realizację zadań wymienionych w przepisach prawa oraz z najmu i dzierżawy aktywów trwałych.

 

Pokaż metkę dokumentu Drukuj dokument 
Podpisał: Maria Chmara
Dokument z dnia: 23.03.2009
Dokument oglądany razy: 3 537
Opublikował: Maria Chmara
Publikacja dnia: 07.06.2017
 
Ukryj metkę dokumentu     Drukuj dokument