BIP
 
przetargi i konkursy ofert
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj.”opublikowano:
2017-12-29
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj.”opublikowano:
2017-09-05
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule zaprojektuj i wybudujopublikowano:
2017-07-24
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Konkurs ofert dla powiatu nakielskiego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i słuchaczy tych kursówopublikowano:
2017-04-18
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursówopublikowano:
2017-03-27
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości pomieszczeń budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26”opublikowano:
2017-01-27
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Informacja z otwarcia ofert na zapytania o cenę na Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości pomieszczeń budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26opublikowano:
2017-01-18
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule zaprojektuj i wybuduj" opublikowano:
2017-00-24
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule zaprojektuj i wybuduj"opublikowano:
2017-00-24
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Wykonanie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania w czustości budynku WOMP w Bydgoszczyopublikowano:
2015-06-30
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Wykonania usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości budynku WOMPopublikowano:
2014-12-11
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Karłowicza 26 o powierzchni 115 m2 opublikowano:
2014-03-04
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości budynku WOMP w Bydgoszczyopublikowano:
2014-01-14
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Drugi przetarg na sprzatanie budynku WOMPopublikowano:
2012-08-22
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzatania budynku WOMP Bydgoszczopublikowano:
2012-08-13
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychopublikowano:
2012-03-09
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Konkurs na stanowisko neurologaopublikowano:
2012-03-08
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
KONKURS OFERT na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych obejmujących: badanie potencjałów wywołanych ,próby tonsilonowej, USG , USG Doppler, bad. przeciwciał przeciwjądrowych, vitB12, bad. EEG i EMG, bad. mikrobiologiczneopublikowano:
2012-02-24
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Winda w WOMPopublikowano:
2011-03-16
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Unieważnienie przetargu dot. wymiany dźwigów osobowychopublikowano:
2011-02-28
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Przetarg na dostawę analizatora biochemicznegoopublikowano:
2010-10-07
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Przetarg na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątaniaopublikowano:
2010-06-28
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |
Ucyfrowienie RTGopublikowano:
2009-07-20
| szczegóły | warunki | pytania i odpowiedzi | wynik | załączniki |

Dotyczy : Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów - szczegóły


Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy ul. Karłowicza 26 ogłasza Konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2017 r. w zakresie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, a także niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i niepełnoletnich słuchaczy tych kursów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na terenie:

-                powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, świeckiego z wyłączeniem  gminy Nowe nad Wisłą, tucholskiego, żnińskiego - w odniesieniu do szkół w poszczególnych powiatach;

-                gminy Nowe nad Wisłą - w odniesieniu do szkół na terenie gminy;

-                miasta Bydgoszczy - w odniesieniu do: Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej

na okres od 28 kwietnia do 10 grudnia 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami Konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie Konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Dziale Organizacji, Nadzoru i Szkolenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy tel. 52 3419465 lub na stronie internetowej www.womp.bydgoszcz.pl, skąd można pobrać wzór formularza oferty. Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 12 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 w sekretariacie  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 26.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej WOMP przy ul. Karłowicza 26 (pokój 422).
Niezwłocznie po otwarciu oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2017 r. Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 26 oraz na stronie internetowej www.womp.bydgoszcz.pl . Oferent jest związany ofertą w ciągu 28 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Ośrodek zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje środek odwoławczy i skarga na zasadach określonych w § 14 i § 15 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert. Środek odwoławczy nie przysługuje na:
1) wybór trybu postępowania;
2) niedokonanie wyboru oferenta;
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy

lek. Ewa Kaczanowska-Burker


Liczba odsłon 827823 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2018 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie