BIP
 
warto wiedzieć
Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorówszczegóły »
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” szczegóły »
Kurs pt: Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawaszczegóły »
Nowe rozporządzenie w sprawie chorób zawodowychszczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35A za 2016szczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35B za 2016szczegóły »
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiaszczegóły »
Zaproszenie do podjęcia inicjatyw na rzecz podnoszenia zdrowotności pracownikówszczegóły »
Zmiany w ustawie Kodeks pracy dotyczące chorób zawodowychszczegóły »
Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracyszczegóły »
Szczegóły dotyczące : Sprawozdawczość MZ-35A za 2016

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o przekazanie sprawozdania lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących za rok 2016 (wzór MZ-35A)

w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 r.

Prosimy o przekazanie sprawozdań MZ-35A w przypadku prowadzenia działalności profilaktycznej w ramach:

Ø      podmiotu leczniczego (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt lekarski) drogą elektroniczną za pośrednictwem Sytemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) poprzez dział statystyki podmiotu, który Państwa zatrudnia oraz – o ile to możliwe - w formie papierowej wg wzoru na adres Ośrodka: 85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26.

Ø      indywidualnej praktyki lekarskiej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sytemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) lub w formie papierowej również na adres Ośrodka.

 

W przypadku braku działalności z zakresu medycyny pracy w roku 2016 prosimy o przygotowanie i przesłanie sprawozdania „zerowego” wg powyższych ustaleń.

Przypominamy, że należy opracować odrębne sprawozdanie dla każdego miejsca wykonywania działalności profilaktycznej.

Sprawozdanie nie obejmuje badań sanitarno-epidemiologicznych.

Lekarzy prowadzących działalność w zakresie medycyny pracy jako praktyki lekarskie, jeżeli  będą mieli wygenerowane przez system na swoich portalach sprawozdawczych oprócz obowiązkowego sprawozdania MZ-35A również sprawozdanie MZ-35B, prosimy - wzorem lat ubiegłych - aby nie wypełniali sprawozdania MZ-35B i nie przesyłali go do Ośrodka. Jest to błąd powielany corocznie przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 

Wypełniając sprawozdanie prosimy uwzględnić poniższe uwagi.

Dział 1  Dane ogólne.

      Specjalista w dziedzinie medycyny pracy oznacza lekarza posiadającego tytuł specjalisty medycyny pracy uzyskany „nowym” pięcioletnim trybem odbywania specjalizacji lub posiadającego II stopień specjalizacji z medycyny pracy bądź z medycyny przemysłowej.

Dział 2  Działalność orzecznicza.

      Ogólna liczba wydanych orzeczeń stanowi sumę liczb wskazanych w wierszach 2 – 8.

      Przypominamy, że w przypadku przeprowadzania badań osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub osób posiadających taki wpis, a będących pracownikami, należy je również uwzględnić w działalności orzeczniczej do celów Kodeksu pracy, pomimo wpisu do odrębnego rejestru.

Dział 3  Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

Ogólna liczba wydanych orzeczeń (Dział 3 wiersz 1) ma być równa ogólnej liczbie wydanych orzeczeń (Dział 2 wiersz 1).

Dział 4  Umowy z pracodawcami.

Rubrykę wypełniają tylko lekarze prowadzący działalność w ramach praktyk indywidualnych oraz w formie grupowej praktyki lekarskiej (formy wykonywania działalności oznaczone kodami: 07, 08 i 09).

Dział 7  Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

W kolumnie 1 prosimy uwzględnić wyłącznie pielęgniarki z uprawnieniami pielęgniarek służby medycyny pracy.

Sprawozdanie w formie papierowej należy opatrzyć pieczęcią lekarza potwierdzającą posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania badań lekarskich pracowników, wg wzoru określonego w zał. nr 6 rozporządzenia MZiOS z dn. 30.05.1996 r. w tej sprawie (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.), a nie pieczęcią imienną wykorzystywaną na drukach recept.

Wzór sprawozdania w wersji pdf jest dostępny na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (zakładka „statystyka/formularze”) oraz na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.

Liczba odsłon 808866 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2017 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie