BIP
 
warto wiedzieć
Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorówszczegóły »
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” szczegóły »
Kurs pt: Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawaszczegóły »
Nowe rozporządzenie w sprawie chorób zawodowychszczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35A za 2016szczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35B za 2016szczegóły »
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiaszczegóły »
Zaproszenie do podjęcia inicjatyw na rzecz podnoszenia zdrowotności pracownikówszczegóły »
Zmiany w ustawie Kodeks pracy dotyczące chorób zawodowychszczegóły »
Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracyszczegóły »
Szczegóły dotyczące : Sprawozdawczość MZ-35B za 2016

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o przekazanie sprawozdania z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami za rok 2016 (wzór MZ–35B)

w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 r.

Prosimy o przekazanie sprawozdania MZ-35B drogą elektroniczną za pośrednictwem Sytemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) oraz – o ile to możliwe - w formie papierowej wg wzoru na adres Ośrodka: 85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26.

Wypełniając sprawozdanie prosimy uwzględnić poniższe uwagi.

Dział 1:

Ø      W wierszu 2 należy uwzględnić tylko lekarzy posiadających tytuł specjalisty medycyny pracy uzyskany „nowym” pięcioletnim trybem odbywania specjalizacji oraz posiadających II stopień specjalizacji z medycyny pracy bądź z medycyny przemysłowej.

Ø      W wierszach od 3 do 6 uwzględnić tylko osoby realizujące świadczenia dla potrzeb medycyny pracy, biorąc pod uwagę w:

-                     3 (konsultanci) – lekarzy specjalistów w zakresie wynikającym ze „Wskazówek metodycznych” stanowiących zał. nr 1 do rozporządzeniu MZiOS z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.),

-                     5 (pielęgniarki) – tylko te, które posiadają uprawnienia pielęgniarki służby medycyny pracy.

Wzór sprawozdania w wersji pdf jest dostępny na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (zakładka: „statystyka/formularze”) oraz na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.

Liczba odsłon 808864 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2017 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie