BIP
 
warto wiedzieć
Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorówszczegóły »
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” szczegóły »
Kurs pt: Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawaszczegóły »
Nowe rozporządzenie w sprawie chorób zawodowychszczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35A za 2020szczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35B za 2020szczegóły »
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiaszczegóły »
Zaproszenie do podjęcia inicjatyw na rzecz podnoszenia zdrowotności pracownikówszczegóły »
Zmiany w ustawie Kodeks pracy dotyczące chorób zawodowychszczegóły »
Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracyszczegóły »
Szczegóły dotyczące : Sprawozdawczość MZ-35A za 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.10.2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. 2019 poz. 2366) sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących MZ-35A jest przekazywane:

 

Ø      przez podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe)

Ø      w formie elektronicznej

Ø      raz w roku do 2 marca 2021 r. z danymi za rok 2020

Ø      poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

 

- rozdział: 1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia – profilaktyka:1.29.04 (093)

(Część II; Tabela. Informacje o przekazywanych danych; Pkt13. Zestawy danych Ministerstwa

 Zdrowia: Lp.16 w tabeli)

 

W związku z powyższym Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o przekazanie wyłącznie w formie elektronicznej sprawozdania lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących za rok 2020 (wzór MZ-35A) w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2021 r.

 

Sprawozdanie należy sporządzić oddzielnie z każdego miejsca udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników.

W przypadku:

 

Ø      podmiotu leczniczego drogą elektroniczną za pośrednictwem Sytemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html) poprzez dział statystyki podmiotu i portal statystyczny przypisany podmiotowi, który Państwa zatrudnia;

Ø      indywidualnej praktyki lekarskiej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sytemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html) poprzez portal statystyczny przypisany do praktyki zawodowej.

 

Praktyki zawodowe, które nie posiadają swojego konta w SSOZ proszone są o jego założenie. Można skorzystać z podręcznika „Instrukcja użytkownika SSOZ” dostępnego w formacie pdf na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w zakładce: „projekty/statystyka/ssoz”.

 

W przypadku braku działalności z zakresu medycyny pracy w roku 2020 prosimy o przygotowanie i przesłanie sprawozdania „zerowego” wg powyższych ustaleń oraz przekazanie pisemnej informacji o zakończeniu działalności w danej jednostce podstawowej służby medycyny pracy (art.10 ustawy o służbie medycyny pracy – tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1175).

 

Sprawozdanie nie obejmuje badań sanitarno-epidemiologicznych.

 

Wypełniając sprawozdanie MZ-35A prosimy uwzględnić poniższe uwagi.

 

Dział 1  Dane ogólne.

      Specjalista w dziedzinie medycyny pracy oznacza lekarza posiadającego tytuł specjalisty medycyny pracy uzyskany „nowym” pięcioletnim trybem odbywania specjalizacji lub posiadającego II stopień specjalizacji z medycyny pracy bądź z medycyny przemysłowej.

Dział 2  Działalność orzecznicza.

      Ogólna liczba wydanych orzeczeń stanowi sumę liczb wskazanych w wierszach 2 – 8.

      Przypominamy, że w przypadku przeprowadzania badań osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub osób posiadających taki wpis, a będących pracownikami, należy je również uwzględnić w działalności orzeczniczej do celów Kodeksu pracy, pomimo wpisu do odrębnego rejestru. Wiersz 10 oznacza liczbę wydanych zaświadczeń kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniom i słuchaczom tych szkół, studentom, słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantom, o których mowa w rozporządzeniu MZ z dnia 26.08.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1651).  

Dział 3  Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

Ogólna liczba wydanych orzeczeń (Dział 3 wiersz 1) ma być równa ogólnej liczbie wydanych orzeczeń (Dział 2 wiersz 1).

Dział 4  Umowy z pracodawcami.

Rubrykę wypełniają tylko lekarze prowadzący działalność w ramach praktyk indywidualnych oraz w formie grupowej praktyki lekarskiej (formy wykonywania działalności oznaczone kodami: 07, 08 i 09).

Dział 5  Wizytacje stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczną.

      Należy podać dane zgodnie z księgą wizytacji stanowisk pracy za dany rok sprawozdawczy.

Dział 6  Liczba skierowań do jednostki orzeczniczej w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

      Należy podać dane zgodnie z księgą podejrzeń chorób zawodowych za dany rok sprawozdawczy.

Dział 7  Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Wiersz 1 dotyczy pielęgniarek i psychologów zatrudnionych w tej samej co Państwo jednostce podstawowej służby medycy pracy zarówno na podstawie stosunku pracy jak i wykonujących zadania na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane z wiersza 1 muszą być zgodne z danymi podawanymi przez podmioty lecznicze w sprawozdaniu MZ-35B w dziale 1 (w kolumnie 1 w wierszach 5 i 6).

 

Wzór sprawozdania w wersji pdf oraz instrukcja jego wypełnienia są dostępne na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakładce: „projekty/statystyka/formularze” oraz na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.

 

Uwaga !!!

W sytuacji braku na portalu sprawozdawczym sprawozdania MZ-35A po pierwszorazowym zalogowaniu się w 2021 r. do systemu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o pilny kontakt z działem statystyki Ośrodka: tel. 52 3419465 i 52 3419522 celem wygenerowania brakujących sprawozdań.

Liczba odsłon 1414342 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2021 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie