BIP
 
o firmie

 
Ośrodek działa na podstawie:
 • ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz 1834)
 • ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184)
 • innych przepisów dotyczących s.p.z.o.z.
 • własnego statutu
Realizowane zadania:
 • udzielanie konsultacji oraz opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej  nad pracującymi,
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy,
 • prowadzenie rejestrów: lekarzy prowadzących badania profilaktyczne, pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy, zgłoszeń podjęcia i zakończenia przez lekarzy i pielęgniarki działalności w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 • udzielanie świadczeń konsultacyjnych, diagnostycznych i orzeczniczych w zakresie:
  • patologii zawodowej i parazawodowej,
  • oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu praktycznej nauki zawodu,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą,
 • udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych uzasadnionych patologią zawodową,
 • organizacja monitoringu stanu zdrowia populacji pracującej,
 • prowadzenie działań prewencyjnych:
  • zapobieganie chorobom związanym etiologicznie z organizacją, metodami i warunkami pracy,
  • programowanie działań zmierzających do eliminowania lub ograniczenia ryzyka zdrowotnego,
 • programowanie i realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
 • inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielanie pomocy w ich realizacji,
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy
 • prowadzenie specjalizacji z medycyny pracy jako jednostka organizacyjna wpisana na listę Ministra Zdrowia,
 • udzielanie innych świadczeń zdrowotnych:
  • wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w stosunku do osób pracujących oraz pobierających praktyczną naukę zawodu,
  • wykonywanie badań osobom świadczącym pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców,
  • badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych,
  • badania osób ubiegających się o posiadanie broni,
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • badań osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony,
  • prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony zdrowia pracujących – udział w zakładowych komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych,
  • prowadzenie szczepień ochronnych,
  • prowadzenie komercyjnych programów promocji zdrowia,
  • organizowanie kursów szkoleniowych dla pielęgniarek i lekarzy,
  • organizowanie szkoleń udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie: badań laboratoryjnych, RTG, ekg, spirometrycznych, audiometrycznych, psychologicznych, czynnościowych układu naczyniowego dla osób narażonych na drgania mechaniczne.
 
Liczba odsłon 1725814 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2023 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie