BIP
 
warto wiedzieć

PODSTAWY PRAWNE W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH  

Stan na 12.01.2024 r.

1.    Ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U z 2022r. poz. 437).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów – Dz.U. z 2019r. poz. 1651  (do art. 6 ust. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.06.2010r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek – Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 758 (do art. 6 ust. 6);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych – Dz.U. z 2010r. Nr 110. poz. 736; zmiany: Dz.U. z 2021r. poz. 1289; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1157 (do art. 9 ust. 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji - Dz.U. z 2011r. Nr 206. poz. 1223 (do art. 9 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów – Dz.U. z 2010r. Nr 149 poz. 1002 (do art. 11 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.07.2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów - Dz.U. z 2010r. Nr 131 poz. 888; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 2127; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2264 (do art. 11 ust. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.01.2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym – Dz.U. z 2011r. Nr 20 poz. 102 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.05.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w „Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna”, kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowego sposobu i trybu kontroli tych służb – Dz.U. z 2011r. Nr 104  poz. 606 (do art. 27 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.05.2010r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – Dz.U. z 2010r. Nr 88 poz. 577 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.08.2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej – Dz.U. z 2010r. Nr 187 poz. 1257 (do art. 27. ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012r. w sprawie zadań służby medycyny pracy – Dz.U. z 2012r. poz. 52 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 05.01.2012r. w sprawie służby medycyny pracy – Dz.U. z 2012r. poz. 53 (do art. 27 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.07.2009r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej - Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1081 (do art. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.07.2009r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej - Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1082; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 165, Dz.U. z 2022r. poz. 2034, Dz.U. z 2023r. poz. 573; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1294 (do art. 27 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.07.2011r. w sprawie zakresu zadań służby medycyny pracy wobec osób pozbawionych wolności – Dz.U. z 2011r. Nr 168 poz. 1013 (do art. 6 ust. 4).

2.     Konwencja nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy przyjęta w Genewie dnia 26.06.1985r. - Dz.U. z 2005r. Nr 34 poz. 300.

3.     Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy - Dz.U. z 2005r. Nr 34 poz. 301.

4.     Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy - Dz.U. z 1974r. nr 24 poz. 141 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1465).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332; zmiany: Dz.U. z 1997r. Nr 60 poz. 375, Dz.U. z 1998r. Nr 159 poz. 1057, Dz.U. z 2001r. Nr 37 poz. 451, Dz.U. z 2010r. Nr 240 poz. 1611, Dz.U. z 2015r. poz. 457, Dz.U. z 2020r. poz. 2131, Dz.U. z 2023r. poz. 73; tekst jednolity: Dz.U. 2023r. poz. 607 (do art. 229);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.03.2006r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią – Dz.U. z 2006r. Nr 42 poz. 292 (do art. 179 § 7);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią – Dz.U. z 2017r. poz. 796 (do art. 176 § 2);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.06.2023r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – Dz.U. z 2023r. poz. 1240; (do art. 204 § 1 i 3);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz.U. z 1996r. Nr 60 poz. 278; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 197 poz. 1663, Dz.U. z 2004r. Nr 224 poz. 2274, Dz.U. z 2005r. Nr 53 poz. 472, Dz.U. z 2012r. poz. 980, Dz.U. z 2017r. poz. 1641, Dz.U. z 2019r. poz. 1636, Dz.U. z 2023r. poz. 1348; tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2010 z późn. zm. (do art. 191 § 3 i art. 195 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej – Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 287 (do art. 210 § 6);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych - Dz.U. z 2009r. Nr 105 poz. 869; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 662, Dz.U. z 2021r. poz. 1287; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1836 (nie obejmuje § 2 i § 3 Dz.U. z 2021r. poz. 1287) (do art. 237 § 1 pkt 3 - 6 i § 1¹);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.08.2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób – Dz.U. z 2002r. Nr 132 poz. 1121; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 663, Dz.U. z 2019r. poz. 2067, Dz.U. z 2021r. poz. 1288; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1379 z późn. zm. (do art. 237 § 4 pkt 1);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - Dz.U. z 2009r. Nr 105 poz. 870 (do art. 237 par. 1 pkt 1 i 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - Dz.U. z 2019r. poz. 1071 (do art. 237 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2022r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy - Dz.U. z 2022r. poz. 2750 (do art. 237 § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - Dz.U. z 2012r. poz. 890; zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 1090, Dz.U. z 2020r. poz. 197, Dz.U. z 2021r. poz. 279, Dz.U. z 2023r. poz. 284; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 2235 z późn. zm. (do art. 222 § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – Dz.U z 2005r. Nr 81 poz. 716; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 48 poz. 288, Dz.U. z 2020r. poz. 2234 (do art. 222¹ § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U. z 2011r. Nr 33 poz. 166; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1995, Dz.U. z 2022r. poz. 2662; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 419 (do art. 227 § 2);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.12.2008r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy - Dz.U. z 2008r. Nr 225 poz. 1490; zmiany: Dz.U. z 2014r. poz. 1247, Dz.U. z 2017r. poz. 1731, Dz.U. z 2019r. poz. 2201; tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1772 z późn. zm. (do art. 228 § 1);
 • Rozporządzenie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz.U. z 2018r. poz. 1286; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 61, Dz.U. z 2021r. poz. 325, Dz.U. z 2023r. poz. 1661 (do art. 228 § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz. 844; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 91 poz. 811, Dz.U. z 2007r. Nr 49 poz. 330; Dz.U. z 2008r. Nr 108 poz. 69, Dz.U. z 2011r. Nr 173 poz. 1034, Dz.U. z 2021 poz. 2088; tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm. (do art. 23715 § 1);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 116 poz. 972, Dz.U. z 2007r. Nr 196 poz. 1420, Dz.U. z 2019r. poz. 1099 (do art. 2375);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 1997r. Nr 109 poz. 704; zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 246 poz. 2468, Dz.U. z 2005r. Nr 117 poz. 986 (do art. 23711 § 5);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - Dz.U. z 1996r. Nr 60 poz. 279 ; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1160 (do art. 232);
 • Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych – Dz.U. z 1977r. Nr 7 poz. 30 (do art. 208 § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25.06.1979r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych – Dz.U. z 1979r. Nr 14 poz. 96 (do art. 208 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 04.02.1980r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym – Dz.U. z 1980r. Nr 6 poz. 17 (do art. 208 § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.06.1984r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych – Dz.U. z 1984r. Nr 37 poz. 197 (do art. 208 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06.07.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych – Dz.U. z 1993r. Nr 73 poz. 346 (do art. 208 § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych – Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 (do art. 208 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków – Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 438 (do art. 208 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz.U. z 1994r. Nr 21 poz. 73 (do art. 208 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1.03.1995r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych – Dz.U. z 1995r. Nr 37 poz. 181 (do art. 208 § 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.06.1996r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej – Dz.U. z 1996r. Nr 80 poz. 376; zmiany: Dz.U. z 2000r. Nr 79 poz. 897 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 01.07.1996r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych – Dz.U. z 1996r. Nr 86, poz. 393 (do art. 222 §2 pkt 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 08.05.1997r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych – Dz.U. z 1997r. Nr 48 poz. 316 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27.06.1997r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego – Dz.U. z 1997r. Nr 76 poz. 479; zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 22 poz. 124 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12.01.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie – Dz.U. z 1998r. Nr 12 poz. 51 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26.10.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych – Dz.U. z 1998r. Nr 138 poz. 897 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. z 1998r. Nr 148 poz. 973; zmiany: Dz.U. z 2023r. poz. 2367 (do art. 23715 § 1);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 09.03.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru – Dz.U. z 1999r. Nr 25 poz. 225 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10.03.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa – Dz.U. z 1999r. Nr 25 poz. 226 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 06.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych – Dz.U. z 1999r. Nr 75 poz. 846; zmiany: Dz.U. z 2000r. Nr 29 poz. 366, Dz.U. z 2004r. Nr 43 poz. 395 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.12.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu – Dz.U. z 2000r. Nr 3 poz. 38 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.02.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu miedzi – Dz.U. z 2000r. Nr 15 poz. 189 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313; zmiany: Dz.U. z 2000r. Nr 82 poz. 930, Dz.U. z 2009r. Nr 56 poz. 462, Dz.U. z 2017r. poz. 854; tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1139 (do art. 23715 § 1);

·        Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna – Dz.U. z 2000r. Nr 36 poz. 409 (do art. 23715 § 2);

·        Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach – Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 469 (do art. 23715 § 2); 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych – Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 470 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.05.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru – Dz.U. z 2001r. Nr 64 poz. 651 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.05.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających – Dz.U. z 2001r. Nr 73 poz. 770; zmiany: Dz.U. z 2007r. Nr 150 poz. 1065 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.08.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych – Dz.U. z 2001r. Nr 92 poz. 1024 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków – Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz. 1204 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz.U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263; zmiany: Dz.U. z 2017r. poz. 134, Dz.U. z 2020r. poz. 1461, Dz.U. z 2023r. poz. 291; tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 583 z późn. zm.(do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.10.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych – Dz.U. z 2001r. Nr 131 poz. 1462; zmiany: Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 602, Dz.U. z 2006r. Nr 230 poz. 1678 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19.02.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła – Dz.U. z 2002 r. Nr 24 poz. 248 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych – Dz.U. z 2002r. Nr 81 poz. 735 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego - Dz.U. z 2002r. Nr 97 poz. 875; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 139 poz. 1170 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych - Dz.U. z 2002r. Nr 99 poz. 896; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 88 poz. 752 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz. 1596; zmiany: Dz.U. z 2003r. Nr 178 poz. 1745 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa – Dz.U. z 2003r. Nr 34 poz. 289 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.05.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego – Dz.U. z 2003r. Nr 98 poz. 902 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrz zakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych – Dz.U. z 2003r. Nr 163 poz. 1577; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 1202, Dz.U. z 2022r. poz. 1289; tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 262 z późn. zm.  (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.10.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych – Dz.U. z 2003r. Nr 194 poz. 1899 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych - Dz.U. z 2004r. Nr 4 poz. 26 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu – Dz.U. z 2004r. Nr 7 poz. 59 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.05.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych – Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz. 1210 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych – Dz.U. z 2004r. nr 160 poz. 1669 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego – Dz.U. z 2004r. nr 285 poz. 2865 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych - Dz.U. z 2005r. Nr 11 poz. 86; zmiany: Dz.U. z 2008r. Nr 203 poz. 1275, Dz.U. z 2015r. poz. 1097; tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1488 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.08.2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne - Dz.U. z 2005r. Nr 157 poz. 1318 (do art. 23715 § 1);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej - Dz.U. z 2006r. Nr 161 poz. 1141 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19.03.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków – Dz.U. z 2007r. Nr 69 poz. 455 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19.03.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin - Dz.U. z 2007r. Nr 69 poz. 456 (do art. 23715 § 2); 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych – Dz.U. z 2007r. Nr 179 poz. 1274 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków – Dz.U. z 2007r. Nr 197 poz. 1429 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków – Dz.U. z 2007r. Nr 197 poz. 1430 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi - Dz.U. z 2009r. Nr 104 poz. 868 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.07.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych - Dz.U. z 2009r. Nr 126 poz. 1043; zmiany: Dz.U. z 2023r. poz. 2087 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego – Dz.U. z 2010r. Nr 2 poz. 6; zmiany: Dz.U. z 2021r. poz. 1708; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 32  (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.05.2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne – Dz.U. z 2010r. Nr 100 poz. 643, zmiany: Dz.U z 2012r. poz. 787; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1619 (do art. 23715 § 1);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 08.07.2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – Dz.U. z 2010r. Nr 138 poz. 931 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.07.2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali – Dz.U. z 2010r. nr 142 poz. 951 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.09.2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk – Dz.U. z 2010r. Nr 184 poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 2006; tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1814  (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.03.2011r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej – Dz.U. z 2011r. Nr 75 poz. 401 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.06.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – Dz.U. z 2013r. poz. 696 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne – Dz.U. z 2016r. poz. 950; zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 2284, Dz.U. z 2017r. poz. 1276; tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 331 (do art. 23715 § 1);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.08.2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich – Dz.U. z 2017r. poz. 1692 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – Dz.U. z 2018r. poz. 47; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1948; tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 852 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali – Dz.U. z 2018r. poz. 48 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22.10.2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących – Dz.U. z 2018r. poz. 2147 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 08.11.2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali – Dz.U. z 2018r. poz. 2240 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – Dz.U. z 2019r. poz. 1830; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 529 i 1649; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1210 (do art. 23715);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2021r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej – Dz.U. z 2022r. poz. 125 (do art. 23715 § 2);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.02.2023r. w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych lub w schroniskach dla nieletnich – Dz.U. z 2023r. poz. 393 (do art. 304 § 5);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.09.2023r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym – Dz,U z 2023r. poz. 2159 (do art. 23715 § 2).

5.    Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. z 1997r. Nr 101 poz. 628 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1680).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089 (do art.4 ust. 1);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.08.2004r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji – Dz.U. z 2004r. Nr 183 poz. 1896 (do art. 7a ust. 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.08.2004r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest – Dz.U. z 2004r. Nr 185 poz. 1920; zmiany: Dz.U. z 2005r. Nr 131 poz. 1100, Dz.U. z 2022r. poz. 1214; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 687 (do art. 7a ust. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.01.2005r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji – Dz.U. z 2005r. Nr 13 poz. 109 (do art. 7a ust. 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.09.2005r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście – Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1603 (do art. 7a ust. 4).  

6.    Ustawa z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego – Dz.U. z 2014r. poz. 1293; zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1522; tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 619 (do art. 57 § 10).

7.    Ustawa z dnia 15.06.2007r. o lekarzu sądowym – Dz.U. z 2007r. Nr 123 poz. 849 z późn. zm.

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.01.2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń – Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 85; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 1317; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 467 (do art. 18 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.01.2008r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń – Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 86 (do art. 15 ust. 7).

8.   Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych – Dz.U. z 2018r. poz. 771 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1691 z późn. zm).

9.    Ustawa z dnia 27.07.2001r. o kuratorach sądowych - Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1095).

10. Ustawa z dnia 28.01.2016r. Prawo o prokuraturze - Dz.U. z 2016r. poz. 177 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1360 z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 15.06.2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego - Dz.U. 2007r. Nr 123 poz. 850 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r. poz. 1007).

12. Ustawa z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji – Dz.U. z 1999r. Nr 53 poz. 549 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2516 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną - Dz.U. z 2019r. poz. 1562; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 45; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 2178 (do art. 15l);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2005r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni - Dz.U. z 2006r. Nr 2 poz. 14 (do art. 15 ust.9).

13. Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia - Dz.U. z 1997r. Nr 114 poz. 740 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2021r. poz. 1995).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - Dz.U. z 2015r. poz. 2323; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 2212, DzU. z 2020r. poz. 428; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2344 (do art. 33a ust. 4).

14. Ustawa z dnia 06.07.2001r. o usługach detektywistycznych - Dz.U. z 2002r. Nr 12 poz. 110 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2020r. poz. 129 z późn. zm.). 

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa - Dz.U. z 2011r. Nr 251 poz. 1511; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 2304; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2534 (do art. 42 ust. 1).

15. Ustawa z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców - Dz.U. z 2018r. poz. 646 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 221 z późn. zm.).

16. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 984 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.01.2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - Dz.U. z 2018r. poz. 190; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 207; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 2238 (do art. 73 ust. 11).

17. Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty – Dz.U. z 1991r. Nr 95 poz. 425 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r. poz. 2230 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz.U. z 2010r. Nr 244 poz. 1626; zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 1183, Dz.U. z 2019r. poz. 644 (do art. 70 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - Dz.U. z 2009r. Nr 184 poz. 1436; zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 254 poz. 1526 (do art. 36 ust. 3);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69; zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 139 poz. 1130, Dz.U. z 2010r. Nr 215 poz. 1408, Dz.U. z 2011r. Nr 161 poz. 968, Dz.U. z 2018r. poz. 2140, Dz.U. z 2020r. poz. 1386; tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1604 (do art. 95a);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.02.2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - Dz.U. z 2012r. poz. 184; zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 130 i poz. 1123, Dz.U. 2016r. poz. 894 i poz. 1212 (do art 22 ust. 2 pkt 2a);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 01.06.2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – Dz.U. z 2010r. Nr 100 poz. 642; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 315; tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 832 (do art. 36a ust. 12);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.12.2016r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Dz.U. z 2016r. poz. 2094 (do art. 24 ust. 1).

18. Ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe – Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.  (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – Dz.U. z 2017r. poz. 1597; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1661; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 2578 (do art. 62 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.09.2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – Dz.U. z 2017r. poz. 1743; zmiany: Dz.U. z 2021r. poz. 2294; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 2061 (do art. 127 ust. 18);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - Dz.U. z 2019r. poz. 316; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 82 i 1459, Dz.U. z 2021r. poz. 211 i 1036, Dz.U. z 2022r. poz. 204, Dz.U. 2023r. poz. 183 (do art. 46 ust.1. pkt 1 i 2);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08.04.2019r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – Dz.U. z 2019r. poz. 717; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1637, Dz.U. z 2022r. poz. 1996, Dz.U. z 2023r. poz. 694: tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 2444 (do art. 46a ust. 1).

19. Ustawa z dnia 12.04.2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami - Dz.U. z 2019r. poz. 1078.

20. Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz.U. z 2018r. poz.1668 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 742 z późn. zm.).  

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.09.2018r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia – Dz.U. z 2018r. poz. 1868; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 2117, Dz.U. z 2020r. poz. 214; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 2138 (do art. 134);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia – Dz.U. z 2018r. poz. 2090 (do art. 51 ust. 2).

21. Ustawa z dnia 03.07.2002 r. – Prawo lotnicze - Dz.U. z 2002r. Nr 130 poz. 1112 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 2110). 

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2020r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich - Dz.U. z 2020r. poz. 1168 (do art. 112 ust. 1).

22. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej - Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 43 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r. poz. 1097 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2003r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej - Dz.U. z 2003r. Nr 199 poz. 1949 (do art. 37 ust. 2).

23. Ustawa z dnia 05.08.2015r. o pracy na morzu – Dz.U. z 2015r. poz. 1569 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 2257).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2021r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim - Dz.U. z 2021r. poz. 2275 (do art. 72).

24. Ustawa z dnia 17.10.2003r. o wykonywaniu prac podwodnych – Dz.U. z 2003r. Nr 199 poz. 1936 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2021r. poz. 612).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 17.09.2007r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych – Dz.U. z 2007r. Nr 199 poz. 1440; zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 40 poz. 21, Dz.U. z 2019r. poz. 2027; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2174 (do art. 11 ust. 6).

25. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. z 1991r. Nr 88 poz. 400 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r. poz. 1969 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. z 2005r. Nr 261 poz. 2191; zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 720, Dz.U. z 2018r. poz. 673, Dz.U. z 2020r. poz. 1935, Dz.U. z 2023r. poz. 429; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1177 (do art. 42 ust. 3).

26. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. z 1991r. Nr 81 poz. 351 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r. poz. 2057 z późn. zm.).

27. Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – Dz.U. z 2021r. poz. 2490 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 194 z późn. zm.).

 Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.04.2022r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej - Dz.U. z 2022r. poz. 828 (do art. 10 ust. 8).

28. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych – Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 779 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r. poz. 1763). 

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.08.2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) - Dz.U. z 2010r. Nr 150 poz. 1012; zmiany: Dz.U. z 2016r. poz.1892; tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 903 (do art. 24a ust. 3).

29. Ustawa z dn. 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 884 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1944).

30. Ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym - Dz.U. z 2001r. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r. poz. 2201 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.02.2002r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego – Dz.U. z 2002r. Nr 12 poz. 117 (do art. 76 ust. 4, pkt 2).

31. Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) Nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/85 – Dz.U.UE.L. z 2006r. Nr 102 poz. 1.

32. Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 1997r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.). 

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2014r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie – Dz.U. z 2014r. poz. 948 (do art. 129j ust 5);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.05.2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich – Dz.U. z 2015r. poz. 674 (do art. 39 ust.6).

33. Ustawa z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami – Dz.U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 622 z późn. zm.). 

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne – Dz.U. z 2013r. poz. 603; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 1363, Dz.U. z 2016r. poz. 318, Dz.U. z 2017r. poz. 410; Dz.U. z 2018r. poz. 875;  tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1392 (do art. 111);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy - Dz.U. z 2014r. poz. 937; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1294; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 165 (do art. 90 ust. 1);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.12.2022r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - Dz.U. z 2022r. poz. 2503 (do art. 81 ust. 1);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  – Dz.U z 2016r. poz. 231; zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 2252, Dz.U. z 2018r. poz. 1060 i 1062, Dz.U. z 2022r. poz. 874, Dz.U. z 2023r. poz, 1081 i 2025 (do art. 20 ust. 1 pkt 2);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  – Dz.U z 2016r. poz. 702; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 406 (do art. 20 ust. 1 pkt 1).

34. Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym - Dz.U. z 2003r. Nr 86 poz. 789 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. 2023r. poz. 1786 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.01.2021r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych - Dz.U. z 2021r. poz. 101; zmiany: Dz.U. z 2022r. poz. 2572 (do art. 22d ust. 3).

35. Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2024r. poz. 44). 

Akty wykonawcze:

·        Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328; zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 224 poz. 1803, Dz.U. z 2014r. poz. 813, Dz.U. z 2017r. poz. 1541, Dz.U. z 2018r. poz. 1241, Dz.U. z 2020r. poz. 534, Dz.U. z 2021r. poz. 9; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 857 (do art. 6c ust. 9);

·        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2007r. Nr 245 poz. 1810; zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 107 poz. 891, Dz.U. z 2010r. Nr 64 poz. 398, Dz.U. z 2012r. poz. 648, Dz.U. z 2014r. poz. 820, Dz.U. z 2021r. poz. 1171; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1145 (do art. 33 ust. 11);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne – Dz.U. z 2008r. Nr 112 poz. 718 (do art. 26f ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej – Dz.U. z 2012r. poz. 850; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 1921; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1934 (do art. 29 ust 4);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – Dz.U. z 2011r. Nr 62 poz. 317; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 1542, Dz.U. z 2014r. poz. 824, Dz.U. z 2021r. poz. 1149, Dz.U. z 2023r. poz. 2215; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1276 z późn. zm.(do art. 26e ust. 8);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2014r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2014r. poz. 1987; zmiany: Dz.U. z 2021 poz. 1151; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1334 (do art. 26 ust. 9).

36. Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20.06.1983r. - Dz.U. z 2005r. Nr 43 poz. 412. 

37. Oświadczenie Rządowe z dnia 20.01. 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.- Dz.U. z 2005r. Nr 43 poz. 413.

38. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz.U. z 2002r. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r. poz. 2189). 

Akt wykonawczy:

 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – M.P. z 2012r. poz. 127 (do art. 14 ust.9). 

39. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o zaopatrzeniu z tyt. wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach - Dz.U. z 2002r. nr 199 poz. 1674 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2020r. poz. 984).

40. Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 1999r. Nr 60 poz. 636 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 2780).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.11.2015r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim - Dz.U. z 2015r. poz. 2013 (do art. 59a).

41. Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.). 

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.07.2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową - Dz.U. z 2011r. Nr 142 poz. 835; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 1136, Dz.U. z 2023r. poz. 399; tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 111 z późn. zm. (do art. 33 ust. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej – Dz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1728 (do art. 136b ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego - Dz.U. z 2013r. poz. 931; zmiany: Dz.U. z 2014r. poz. 1245 i 1963, Dz.U. z 2015r. poz. 1779, Dz.U. z 2017r. poz. 923, Dz.U. z 2021r. poz. 480, Dz.U. z 2022r. poz. 805, Dz.U. z 2023r. poz. 1528; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.1406 z późn. zm. (do art. 31d);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Dz.U. z 2015r. poz. 1400; zmiany: Dz.U. z 2015r. poz. 1628, Dz.U. z 2017r. poz. 1809, Dz.U. z 2018r. poz. 1373, 1682, Dz.U. z 2019r. poz. 34, 1335, 1628, 1629, 2512, Dz.U. z 2020r. poz. 437, 546, 696, 1548, 2304, 2305, Dz.U. z 2021r. poz. 93, 657, 1235, 1476, 1926, 2175, Dz.U. z 2022r. poz. 236, 789, 1203, 1562, Dz.U. z 2023r. poz. 198, 837, 2186, 2645; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1194 z późn. zm. (do art. 137 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2021 r. w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" - Dz.U. z 2021 poz. 1081; zmiany: Dz.U. z 2021r. poz. 2278, Dz.U. z 2022r. poz. 358, 1354 i 2325, Dz.U. z 2023r. poz. 1239; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 116 z późn. zm. (do art. 48e ust.5).

42. Ustawa z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych – Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz. 1399 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 151 z późn. zm.). 

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.01.2012r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – Dz.U. z 2012r. poz. 14 (do art. 19 ust. 3).

43. Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. z 1998r. Nr 162 poz. 1118 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1251 z późn. zm.). 

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania – Dz.U. z 2002r. Nr 237 poz. 2015; zmiany: Dz.U. z 2012r. poz. 482; tekst jednolity:  Dz.U. z 2013r. poz. 924 (do art. 57b ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.12.2004r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy - Dz.U. z 2004r. Nr 273 poz. 2711; zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 286 poz. 1683 (do art. 14 ust. 6).

44. Ustawa z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych – Dz.U. z 2008r. Nr 237 poz. 1656 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 164 z późn. zm.).

45. Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. z 1998r. Nr 137 poz. 887 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1230 z późn. zm.). 

46. Ustawa z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – Dz.U. z 1991r. Nr 7 poz. 24 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 208 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.04.2005r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn - Dz.U. z 2005r. Nr 76 poz. 669 (do art. 45 ust. 5).

47. Ustawa z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy - Dz.U. z 2007r. Nr 89 poz. 589 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r. poz. 1614 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007r.w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2007r. Nr 247 poz. 1835; zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 87 poz. 488 (do art. 9 ust. 9).

48. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 1985r. Nr 12 poz. 49 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.06.2010r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 683 (do art. 8 ust. 7).

49. Ustawa z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1284 z późn. zm.). 

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.06.2020r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze - Dz.U. z 2020r. poz. 1117 (do art. 30 ust. 7);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.06.2020r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi – Dz.U. z 2020r. poz. 1118 (do art. 29 ust. 7);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2019r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu – Dz.U. z 2019r. poz. 2430; zmiany: Dz.U. z 2022r. poz. 1142, Dz.U. z 2023r. poz. 348; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1045 (do art. 27 ust. 9);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji – Dz.U. z 2010r. Nr 100 poz. 645 (do art. 12 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych – Dz.U. z 2010r. nr 100 poz. 646 (art. 13 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.09.2023r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – Dz.U. z 2023r. poz. 2077 (do art. 17 ust. 10);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.09.2023r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień – Dz.U. z 2023r. poz. 2056 (do art. 19 ust. 10);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania – Dz.U. z 2010r. Nr 254 poz. 1711; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 2050, Dz.U. z 2021r. poz. 13, Dz.U. z 2022r. poz. 2658 (do art. 21 ust. 8);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.01.2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności - Dz.U. z 2012r. poz. 40 (do art. 20 ust. 4);
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.10.2023r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024 – Dz. Urzędowy Ministra Zdrowia z 2023r. poz. 100 (do art. 17 ust. 11).

50. Ustawa z dn. 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz.U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1448).

51. Konwencja nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1977r. - Dz.U. z 2005r. Nr 66 poz. 574. 

52. Oświadczenie rządowe z dn. 20.01.2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1977r. - Dz.U. z 2005r. Nr 66 poz. 575.

53. Konwencja nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie dnia 25.06.1990r. - Dz.U. z 2006r. Nr 194 poz. 1433. 

54. Oświadczenie Rządowe z dn. 14.06.2006r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 170 przyjętej w Genewie dn. 25.06.1990r. - Dz.U. z 2006r. Nr 194 poz. 1434.

55. Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - Dz.U. z 2011r. Nr 63 poz. 322 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r. poz. 1816).

56. Ustawa z dnia 29.11.2000r. – Prawo atomowe – Dz.U. z 2001r. Nr 3 poz. 18 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1173 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego – Dz.U. z 2006r. Nr 140 poz. 994; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 2300; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 967 (do art. 45);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi - Dz.U. z 2006r. Nr 180 poz. 1325 (do art. 46);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2006r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych - Dz.U. z 2007r. Nr 1 poz. 11 (do art. 63 ust. 3);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2011r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej – Dz.U. z 2011r. Nr 220 poz. 1310 (do art. 12d ust. 9);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2020r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym - Dz.U. z 2020r. poz. 2313 (do art. 29 ust. 3);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.05.2021r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych - Dz.U. z 2021r. poz. 1053 (do art. 28 pkt 1);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2021r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące – Dz.U. z 2021r. poz. 1657 (do art. 25 pkt 1);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych – Dz.U. z 2021r. poz. 1725 (do art. 33q ust. 13);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10. 2021r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych - Dz.U. z 2021r. poz. 1920 (do art. 33zm);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej - Dz. Urzędowy Ministra Zdrowia z 2014r. poz. 81 (do art. 33t ust. 5);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej - Dz. Urzędowy Ministra Zdrowia z 2014r. poz. 82 (do art. 33t ust. 5);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii  - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – Dz. Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015r. poz. 78 (do art. 33t ust. 5).

57. Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz.U. z 2019r. poz.1214 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1743).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2019 r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz.U. z 2019r. poz. 2056 (do art. 15 ust. 2).

58. Ustawa z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011r. Nr 227 poz. 1367 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2147 z późn. zm.).

59. Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej - Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru – Dz.U. z 2019r. poz. 605; zmiany: Dz.U. z 2023r. poz. 2062 (do art. 105 ust. 4);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. z 2019r. poz. 866, zmiany: Dz.U. z 2023r. poz. 1930 (do art. 25 ust. 5); 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. z 2019r. poz. 595; zmiany: Dz.U. 2020r. poz. 1943; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 402 (do art. 22 ust. 3).

60. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach – Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.01.2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – Dz.U. z 2014r. poz. 107 (do art. 95 ust. 13);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny – Dz.U. z 2015r. poz. 1116 (do art. 94 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi – Dz.U. z 2017r. poz. 1975 (do art. 33 ust. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26.11.2021r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych – Dz.U. z 2021r. poz. 2245 (do art. 95 ust. 11).

61. Ustawa z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U. z 1997r. Nr 28 poz. 152 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1516 z późn. zm.).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.05.2023r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów - Dz.U. z 2023r. poz. 975 (do art. 16x ust. 1);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2022r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - Dz.U. z 2022r. poz. 464 (do art. 18 ust. 9).

62. Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 1545 z późn. zm.). 

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.03.2010r. w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta – Dz.U. z 2010r. Nr 41 poz. 244 (do art. 32 ust. 5);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - Dz.U. z 2020r. poz. 666; zmiany: Dz.U. z 2020r. poz. 1981, 2350, Dz.U. z 2021r. poz. 302, 1468, 2477, Dz.U. z 2022r. poz. 1990, Dz.U. z 2023r. poz. 1486; tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1304 z późn. zm. (do art. 30 ust. 1). 

63. Ustawa z dnia 15.09.2022r. o medycynie laboratoryjnej - Dz.U. z 2022r. poz. 2280 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 2125).

Akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium – Dz.U. z 2023r. poz. 675 (do art. 66 ust. 10);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2023r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych - Dz.U. z 2023r. poz. 1221 (do art. 61);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2023r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego – Dz.U. z 2023r. poz. 2684 (do art. 65 ust. 7);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2023r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawnionych do ich wykonywania – Dz.U. z 2023r. poz. 2788 (do art. 5 ust. 6).  

64. Ustawa z dnia 22.08.1997r. o publicznej służbie krwi - Dz.U. z 1997r. Nr 106 poz. 681 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 318 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2017r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek – Dz.U. z 2017r. poz. 1724; zmiany: Dz.U. z 2022r. poz. 2477; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r poz. 2326 (do art. 14 ust 1i).

65. Ustawa z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz.U. z 2006r. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1541 z późn. zm.).

66. Ustawa z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne – Dz.U. z 2001r. Nr 126 poz. 1381 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2022r. poz. 2301 z późn. zm.).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2020 r. w sprawie recept – Dz.U. z 2020 poz. 2424; zmiany: Dz.U. z 2021r. poz. 1114, Dz.U. z 2023r. poz. 13, 1734, 2372; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 487 z późn. zm. (do art. 96a ust. 12).

67. Ustawa z dnia 31.07.2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych - Dz.U. z 2019r. poz. 1495 z późn. zm.

68. Ustawa z dnia 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – Dz.U. z 2011r. Nr 113 poz. 657 z późn. zm. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r. poz. 2465).

Akt wykonawczy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.05.2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej – Dz.U. z 2018r. poz. 941; zmiany: Dz.U. z 2019r. poz. 2029, Dz.U. z 2022r. poz. 1845, Dz.U. z 2023r. poz. 1485; tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1851 (do art. 13a).

69. Ustawa z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm. (tekst jednolity – Dz.U. z 2023r. poz. 1327 z późn. zm.).

 
Liczba odsłon 1827170 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2024 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie