BIP
 
warto wiedzieć
Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorówszczegóły »
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” szczegóły »
Kurs pt: Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawaszczegóły »
Nowe rozporządzenie w sprawie chorób zawodowychszczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35A za 2023szczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35B za 2023szczegóły »
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiaszczegóły »
Zaproszenie do podjęcia inicjatyw na rzecz podnoszenia zdrowotności pracownikówszczegóły »
Zmiany w ustawie Kodeks pracy dotyczące chorób zawodowychszczegóły »
Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracyszczegóły »
Szczegóły dotyczące : Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

W oparciu o art. 60 w związku z art. 34 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 600) badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów przeprowadzają lekarze posiadający:

-  pełne uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, gdyż wykonywanie czynności egzaminatora wiąże się z pracą wymagającą pełnej sprawności psychoruchowej i w narażeniu na niekorzystne czynniki psychospołeczne oraz

-  uprawnienia do przeprowadzania badań w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badania przeprowadzane są w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem częstotliwości badań, która do 60 r.ż wynosi co 5 lat, powyżej 60 r.ż co 2,5 roku (co 30 miesięcy). Zakres badania lekarskiego obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po badaniu lekarz wydaje orzeczenie wg wzoru określonego w rozporządzeniu MZiOS z dn. 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z późn. zm.).

W przypadku:

1)   kandydatów na egzaminatorów:

 • badanie przeprowadzane jest na wniosek zainteresowanego
 • część orzeczenia „nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy” skreślamy 
 • w miejscu dotyczącym nazwy stanowiska pracy wpisujemy: egzaminator – kwalifikacja do wykonywania czynności
 • orzekamy o braku lub istnieniu przeciwwskazań
 • wyznaczamy termin kolejnego badania z częstotliwością j.w., chyba że stwierdzimy u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem w/wsk. terminów
 • podbijamy orzeczenie dwoma pieczątkami potwierdzającymi posiadane uprawnienia
 • wydanie orzeczenia w 2 egzemplarzach (dla zainteresowanego i Urzędu Marszałkowskiego) wpisujemy do rejestru orzeczeń wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy a badany potwierdza podpisem odbiór;

2)   egzaminatorów zatrudnionych w WORD:

 • badanie przeprowadzane jest w oparciu o skierowanie od pracodawcy
 • w miejscu dotyczącym nazwy stanowiska pracy wpisujemy: egzaminator – kwalifikacja do wykonywania czynności
 • orzekamy o braku lub istnieniu przeciwwskazań
 • wyznaczamy termin kolejnego badania z częstotliwością j.w., chyba że stwierdzimy u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem w/wsk. terminów
 • podbijamy orzeczenie dwoma pieczątkami potwierdzającymi posiadane uprawnienia
 • wydanie orzeczenia w 3 egzemplarzach (dla zainteresowanego, pracodawcy i Urzędu Marszałkowskiego) wpisujemy do rejestru orzeczeń wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy a badany potwierdza podpisem odbiór.

W odniesieniu do egzaminatorów posiadających uprawnienia, ale nie zatrudnionych stosujemy zalecenia jak w pkt 1.

Liczba odsłon 1827245 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2024 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie