BIP
 
warto wiedzieć
Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorówszczegóły »
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” szczegóły »
Kurs pt: Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawaszczegóły »
Nowe rozporządzenie w sprawie chorób zawodowychszczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35A za 2021szczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35B za 2021szczegóły »
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiaszczegóły »
Zaproszenie do podjęcia inicjatyw na rzecz podnoszenia zdrowotności pracownikówszczegóły »
Zmiany w ustawie Kodeks pracy dotyczące chorób zawodowychszczegóły »
Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracyszczegóły »
Szczegóły dotyczące : Sprawozdawczość MZ-35B za 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.09.2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2062) sprawozdania:  

·         lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących MZ-35A

·         z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZ-35B

 są przekazywane:

Ø  przez podmioty lecznicze i praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników w przypadku MZ-35A

Ø  przez podmioty lecznicze lub wydzielone części podmiotów będące jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy w przypadku MZ-35B

Ø  w formie elektronicznej

Ø  raz w roku do 2 marca 2022 r. z danymi za rok 2021

Ø   poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

-        rozdział: 1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia – profilaktyka:1.29.04 (088) (Część II; Tabela. Informacje o przekazywanych danych; Pkt 43. Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia: Lp.17 w tabeli)

W związku z powyższym Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o przekazanie wyłącznie w formie elektronicznej:

-        sprawozdania z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami za rok 2021 (wzór MZ-35B)

oraz

-        sprawozdania lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących (wzór MZ-35A) oddzielnie za każdego lekarza prowadzącego wskazaną działalność w Państwa placówce

w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2022 r.

 

Dla sprawnego przeprowadzenia sprawozdawczości rocznej MZ-35A Ośrodek sugeruje, aby lekarze przeprowadzający „badania profilaktyczne pracujących” w Państwa placówce wypełnili i podpisali papierową wersję sprawozdania MZ-35A i przekazali wraz z danymi za rok 2021 do Waszego działu statystyki.

Wypełniając sprawozdanie MZ-35B prosimy uwzględnić poniższe uwagi.

 Dział 1. Osoby realizujące zadania z zakresu medycyny pracy (stan w dniu 31.12).

      W wierszu 2 należy uwzględnić tylko lekarzy posiadających tytuł specjalisty medycyny pracy uzyskany „nowym” pięcioletnim trybem odbywania specjalizacji oraz posiadających II stopień specjalizacji z medycyny pracy bądź z medycyny przemysłowej.

W wierszach od 3 do 6 uwzględnić tylko osoby realizujące świadczenia dla potrzeb medycyny pracy.

Dane z wiersza 5 i 6 z kolumny 1 muszą być zgodne z danymi podawanymi w dziale 7 w wierszu 1 w sprawozdaniach lekarzy przeprowadzających „badania profilaktyczne pracujących” w Państwa placówce (wzór MZ-35A).

W załączeniu Ośrodek przekazuje korespondencję przekazaną do lekarzy służby medycyny pracy wg rozdzielnika w sprawie sprawozdania MZ-35A i sposobu jego wypełnienia.

Druki sprawozdań do wykorzystania w wersji pdf wg wzoru za rok ubiegły (rok 2021 z danymi za rok 2020) oraz instrukcje wypełnienia są dostępne na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.

Uwaga !!!

W sytuacji braku na portalu sprawozdawczym sprawozdań MZ-35A lub MZ-35B po pierwszorazowym zalogowaniu się w 2022 r. do systemu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o pilny kontakt z działem statystyki Ośrodka: tel. 52 3419465 celem wygenerowania brakujących sprawozdań.

Liczba odsłon 1590066 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2022 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie